ALGEMENE CONTRACTUELE VOORWAARDEN 2017-2018

 1. 1. Bij inzending van het volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier is men ingeschreven voor de betreffende opleiding/module/vakonderdeel/cursus of workshop en is men verbonden tot het betalen van het gehele cursus- of collegegeld, ongeacht of termijnbetaling wordt overeengekomen. Voor minderjarigen is de toestemming van de ouders of voogd vereist.
 2. 2. Ongeacht het bepaalde sub 1 kan het instituut afwijzend op een aanmelding beslissen, indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding/module/vakonderdeel/cursus of workshop daartoe aanleiding geeft. Een cursistengroep bestaat uit ongeveer 8 tot maximaal 20 personen, ongeacht wat in de studiegids vermeld staat.
 3. 3. De studie-overeenkomst treedt in werking op het moment, waarop het bewijs van inschrijving als cursist(e)/contractant, (kopie aanmeldingsformulier of bevestiging) in uw bezit is of door het instituut is toegezonden/overhandigd.
 4. 4. Het cursus- of collegegeld wordt geheel of per periode (zie studiegids) bij vooruitbetaling voldaan, bij voorkeur per ING bank of RABO bank, met vermelding van de desbetreffende opleiding/cursus/module/vak.
 5. 5. Bij inschrijving is men € 40,- verschuldigd aan inschrijfgeld (administratiekosten). Het inschrijfgeld is slechts eenmaal verschuldigd ongeacht het aantal opleidingen/modules/vakonderdelen/cursussen of workshops waarvoor men inschrijft. Oud-leerlingen zijn geen inschrijfgeld meer verschuldigd.
 6. 6. Boeken- en examengeld zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen; deze moeten afzonderlijk en bij overdracht worden betaald. De in de studiegids staande boeken- en examengelden zijn altijd onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen die achteraf plaatsvinden. Reeds geleverde boeken worden niet teruggenomen.
 7. 7. Het instituut verplicht zich door deze overeenkomst de lessen te doen geven die in de studiegids zijn vermeld, met dien verstande dat bij ziekte of andere gewettigde afwezigheid van een docent zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 21 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent wordt gezorgd. Erkende christelijke of nationale feestdagen, vakantie, ziekte, van cursist(e)/contractant of docent en tussentijdse beëindiging door cursist(e)/contractant, anders dan in sub 8 is vermeld, leveren geen vermindering van cursus- of collegegeld op. Verzuim van de lessen geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursus- of collegegeld. Het wegblijven bij een opleiding wordt niet aangemerkt als het opzeggen of beëindigen van een opleiding.
 8. 8. De studie-overeenkomst wordt beëindigd bij overlijden van de cursist(e)/contractant. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds van tevoren betaalde cursus- of collegegelden worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beëindigen van de overeenkomst. Voor annulering van een opleiding/module/vakonderdeel/cursus of workshop gelden de volgende voorwaarden en is men het volgende aan collegegeld verschuldigd:
  Bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang Bij annulering tussen 2 en 1 maand voor aanvang Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang Bij annulering vanaf de startdatum en daarna
  10% collegegeld* 25% collegegeld* 3 mnd. collegegeld*+** Is de student de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

  * Annuleringskosten worden berekend over het totaal aantal opleidingen/modules/vakonderdelen/cursussen/workshops waarvoor men heeft ingeschreven en vanaf de datum van de schriftelijke afmelding.

  **Annulering van een opleiding/module/vakonderdeel of cursus met een duur van minder dan 3 maanden geven geen recht op vermindering dan wel restitutie van het collegegeld.
  Het niet volgen van de gegeven lessen geeft geen recht op restitutie van het collegegeld. U heeft 14 dagen bedenktijd ingaande op de inschrijfdatum van het aanmeldingsformulier. Binnen deze 14 dagen kunt u kosteloos annuleren.
  Een opleiding, cursus of vakonderdeel reserveren dan wel uitstellen is alleen mogelijk indien het lesgeld volgens de gestelde termijnen wordt betaald.
  Alleen schriftelijke opzeggingen/reserveringen gericht aan de hoofdvestiging te Nijmegen worden in behandeling genomen.

 9. 9. Iedere cursist(e)/contractant is persoonlijk aansprakelijk voor tijdige inschrijving/aanmelding en betaling van de examengelden (informeer tijdig naar de inschrijfdata). De cursist(e)/contractant is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen, die gelden voor het deelnemen aan een examen. De cursist(e)/contractant is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen m.b.t. het examen, opleiding, vakkenpakket of tijdstip waarop de opleiding(en)/cursus(sen) word(t)(en) gegeven. Vrijstellingen dienen voor aanvang van de opleiding aangevraagd te worden.
 10. 10. Bij niet of niet tijdige betaling van het cursus-, college-, boeken- of examengeld, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de nalatige partij. Tot de buitengerechtelijke kosten worden o.a. gerekend de rentekosten, administratiekosten, incassokosten ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 35,-. Over alle kosten zal tevens B.T.W. in rekening gebracht worden.